Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

138

Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán