Giải trình kết quả kinh doanh quý 3 năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

22

Giải trình kết quả kinh doanh quý III năm 2020 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước