Thursday, December 13, 2018

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

Ngày 7/11/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-HĐQT và Quyết định số 90/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Toàn và...

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. 1. Thời...

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2018 thay đổi hơn 10% so với quý II/2017

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2018 thay đổi hơn 10% so với quý II/2017

Về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với 6 tháng...

Về việc giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với 6 tháng đầu năm 2018 trước kiểm toán của công ty mẹ

Tài liệu phục đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh – ctcp

1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 2. Chương trình đại hội đồng cổ đông 3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ...

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT