Thursday, April 25, 2019

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP cho năm tài chính 2017 kèm theo BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Giải trình chênh lệch LNST năm 2017 thay đổi hơn 10% so với năm 2016

Giải trình chênh lệch LNST năm 2017 thay đổi hơn 10% so với năm 2016  

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP cho năm tài chính 2017 kèm theo BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT