Friday, April 26, 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019        

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018              

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất TCT năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất TCT năm 2014  

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán        

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Giải trình chênh lệch LNST năm 2017 thay đổi hơn 10% so với năm 2016

Giải trình chênh lệch LNST năm 2017 thay đổi hơn 10% so với năm 2016  

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015  

Báo cáo tài chính giai đoạn hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

Báo cáo tài chính giai đoạn hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT