Saturday, October 20, 2018

Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2017 so với quý 1 năm 2016

Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2017 so với quý 1 năm 2016  

Báo cáo tài chính giai đoạn hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

Báo cáo tài chính giai đoạn hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017  

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2017  

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm tài chính 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP cho năm tài chính 2017 kèm theo BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017  

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính TCT năm 2014

Báo cáo tài chính TCT năm 2014
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT