Monday, December 11, 2023

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Báo cáo tài chính quý II năm 2019

Báo cáo tài chính quý II năm 2019        

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019            

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH - CTCP cho năm tài chính 2017 kèm theo BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với ông Trương Hữu Trung

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH đối với ông Trương Hữu Trung
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT