Wednesday, June 16, 2021

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc thay đổi Tổng giám đốc

Ngày 28/6/2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Dương Tất...

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019        

Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại...

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP tại Công...

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Tài liệu phục đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh – ctcp

1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất 2. Chương trình đại hội đồng cổ đông 3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông 4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ...

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016  

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP            

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 (đã được soát xét)

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. 1. Thời...
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT