Wednesday, November 29, 2023

Công bố thông tin trong 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin trong 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 File đính kèm: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin trong 24 giờ về việc gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công bố thông tin 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26/6/2020 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP trân trọng thông báo và kính mời...

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 6/3/2020

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hoãn Đại hội Đồng cổ đông bất thường ngày 6/3/2020      

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020      

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019        

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT