Wednesday, August 10, 2022

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 đã được soát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Công bố thông tin bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP

Mitraco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 28/6/2022 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công bố thông tin 24 giờ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công bố thông tin trong 24 giờ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2022

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
- Advertisement -

XEM NHIỀU NHẤT

TIN MỚI NHẤT