Công ty cổ phần khoáng sản Mangan

1950
1. Giới thiệu công ty
Tên Công ty:  CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN
Tên tiếng anh: MANGANESE MINERAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 039.2.213526 – Fax: 039.3.564168
Website: http://www.mangan.vn
Email:   [email protected]
Mã cổ phiếu: MMC.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3000376142, đăng ký lần đầu ngày 28/3/2006; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp.
Mã số thuế: 3000376142.
 2. Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty cổ phần Mangan tiền thân là xí nghiệp Mangan được thành lập theo Quyết định số 52/QĐ-CT ngày 09/02/2001 của Giám đốc Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (nay là Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh).
Năm 2005 công ty chuyển đổi mô hình sản xuất từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1299/QĐ – UBND ngày 06/12/2005 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Mangan thành Công ty Cổ phần Mangan
Vốn Điều lệ của Công ty Mangan tại thời điểm cổ phần hóa năm 2005 là 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).
Ngày 05/11/ 2007, tại cuộc họp bất thường niên lần thứ nhất năm 2007, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tăng vốn điều lệ của Công ty lên 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng) và đổi tên thành Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan.
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03/11/2009 đã thống nhất phát hành tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 31,6 tỷ đồng.
Ngày 22 / 7/ 2008 cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan chính thức được Niêm yết trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nay là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 28 tháng 7 năm 2008 cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch.
3. Thông tin sở hữu cổ phần:
 • Vốn điều lệ: 31.600.000.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ sáu trăm triệu đồng)
 • Tổng số cổ phần: 3.160.000 cổ phần.
 • Tổng công ty KS&TM Hà Tĩnh (Công ty mẹ) nắm giữ: 1.610.000 Cổ phiếu (chiếm 51% VĐL)
 • Cổ phần đang lưu hành: 3.160.000 cổ phiếu
 • Cổ phần phổ thông: 3.160.000 cổ phiếu
4. Ngành nghề kinh doanh:
 • Khai thác, chế biến, thu mua quặng Mangan
 • Kinh doanh mua, bán, chế biến sâu các loại sản phẩm từ quặng Mangan và sản phẩm đi kèm quặng Mangan, quặng Dôlômit, quặng sắt và phụ gia cho luyện thép
 • Sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu các loại phương tiện vận tải đường bộ
 • Chăn nuôi trâu, bò
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Bán buôn phân bón
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng