định hướng phát triển tổng công ty

Tầm nhìn

  • Trở thành doanh nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực phát triển bền vững, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Sứ mệnh

  • Không ngừng sáng tạo, đổi mới, hướng tới những chuẩn mực và thực tiễn tốt nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.
  • Nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh doanh cốt lỗi, thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất, tinh thần cho mọi thành viên doanh nghiệp; đóng góp đáng kể trên tất cả các mặt trong phát triển kinh tế – xã hội của Địa phương.

Định hướng chiến lược

  • Đầu tư nguồn lực phát huy lợi thế mỏ thạch cao, chủ trọng chế biến sâu tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao tại Lào và Việt Nam.
  • Tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất giống lợn và lợn thương phẩm.
  • Đầu tư mở rộng cảng Vũng Áng và phát triển cơ sở hạ tầng khai thác dịch vụ logistic.
  • Liên doanh, liên kết đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ khu nhà ở và các lĩnh vực khác mà Mitraco có lợi thế.