Chủ tịch HĐQT

Ông NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

Thành viên HĐQT

Ông LÊ VIẾT THẢO

Thành viên HĐQT

Ông VÕ VĂN LƯU

Thành viên HĐQT

Ông NGUYỄN ANH THẮNG