quá trình hình thành và phát triển

Tháng 5/1993 Công ty Khoáng sản Titan Austrailia Hà tĩnh (gọi tắt là Austinh) được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Khoáng sản Titan Hà tĩnh với đối tác Austrailia. Đến ngày 01/6/1996, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra quyết định chấm dứt hoạt động của công ty liên doanh.

Ngày 06/8/1996, UBND tỉnh Hà tĩnh ra quyết định thành lập Công ty Khai thác, Chế biến và Xuất khẩu Titan Hà tĩnh (TEPEC Hà tĩnh).

Tháng 12/2000, UBND tỉnh Hà tĩnh quyết định chuyển giao việc khai thác, kinh doanh Man gan và than (đồng đỏ) từ Công ty METECO sang cho Công ty Khai thác, Chế biến và Xuất khẩu titan hà tĩnh và được đổi tên thành Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà tĩnh.

Ngày 18/4/2003, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà tĩnh (Mitraco) thuộc UBND tỉnh Hà tĩnh trên cơ sở tổ chức lại và phát triển Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà tĩnh thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Mục tiêu xây dựng và phát triển Tổng công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản.

Ngày 10/10/2013 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (MITRACO) được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh theo quyết định số 1847/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trên nhiều lĩnh vực.