Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2017

927

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP

cho năm tài chính 2017 kèm theo

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP