Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

913
Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.
Tải xuống công văn kèm theo: Thông báo đại hội cổ đông năm 2018