Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024 và tài liệu họp

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 30 tháng 7 năm 2024.

2. Địa điểm: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP – Số 02, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty có tên trong danh sách chốt ngày 08/7/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

4. Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:
– Báo cáo hoạt động quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
– Báo cáo hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 – 2029;
– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;
– Thông qua Tờ trình:
+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội
Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức theo địa chỉ: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 2 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (hoặc xác nhận qua điện thoại, zalo) trước 15h:00’ ngày 29/7/2024.
– Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được Tổng công ty công bố trên website: www.mitraco.com.vn (mục quan hệ cổ đông).
– Mọi thông tin, quý cổ đông vui lòng liên hệ: Ông Đào Anh Dũng – Thư ký Tổng công ty
Điện thoại: 094.8886663 Email: [email protected]
Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024.

6. Tài liệu đại hội gửi kèm thông báo

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

2. Chương trình đại hội

3. Quy chế đại hội

4. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

5. Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động quản trị; kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

6. Dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024 – 2029.

7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

8. Tờ trình số 55/TTr-HĐQT ngày 09/7/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2024.

9. Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 09/7/2024 của Ban kiểm soát Tổng công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bài viết cùng chủ đề: