Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với trước kiểm toán, và Thư giải trình liên quan đến dịch vụ soát xét của Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá việt nam.

Bài viết cùng chủ đề: