Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.