Nghị quyết về việc gia hạn và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công bố thông tin về việc gia hạn và kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024