Tài liệu phục đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty khoáng sản và thương mại hà tĩnh – ctcp

1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
2. Chương trình đại hội đồng cổ đông
3. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
5. Đơn xin ứng cử – đề cử HĐQT
6. Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT và BKS
7. Quy định đề cử – ứng cử HĐQT, BKS
8. Tờ trình thông qua phương án tổ chức sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa
9. Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động
10. Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
11. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỗ tổ vua Hùng tháng mấy?