Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2022

  1. Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm 2022
  2. Dự thảo báo cáo tình hình quản trị, kết quả SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
  3. Tờ trình đề nghị thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
  5. Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ

Bài viết cùng chủ đề: