Báo cáo tài chính đã được soát xét cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

782

Báo cáo tài chính đã được soát xét của Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà tĩnh – CTCP cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 kèm theo báo cáo soát xét của kiểm toán độc lập