Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

770

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2015 đến 30/06/2015