Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

761

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán