Giải trình kết quả kinh doanh năm 2019 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với trước kiểm toán

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2019 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với trước kiểm toán

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: