Báo cáo tài chính hợp nhất giai đoạn hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016

940

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH – CTCP

Cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 kèm theo

BÁO CÁO SOÁT XÉT CỦA KIỂM TOÁN VIÊN