Công bố thông tin 24 giờ về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

175