Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

910
Ngày 7/11/2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-HĐQT và Quyết định số 90/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Toàn và Ông Lê Viết Thảo giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm các Quyết định nói trên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin của MTA theo quy định pháp luật hiện hành
Tài liệu kèm theo:
– Công bố thông tin trong 24 giờ
– Quyết định số 89/QĐ-HĐQT
– Quyết định số 90/QĐ-HĐQT