Công bố thông tin trong 24 giờ về việc Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

828
Ngày 23/7/2016 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông tin MTA theo quy định pháp luật hiện hành
Thông tin công bố trong 24 giờ: file đính kèm