Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với trước kiểm toán

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với trước kiểm toán.
Giải trình kết quả kinh doanh năm 2022 sau kiểm toán thay đổi hơn 10% so với trước kiểm toán.