Mitraco – Tình ca người khai thác, xuất khẩu Titan

705