Mitraco tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 28/6/2022 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã long trọng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp triển khai kế hoạch SXKD năm 2022; Thông qua báo cáo tài chính 2021, phân phối lợi nhuận; Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021, quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2022.

Ông Nguyễn Đình Toàn – Chủ tịch HĐQT khai mạc Đại hội
Ông Lê Viết Thảo – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả công tác quản trị của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Đồng Chí Phùng Văn Tân – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022

Đại hội Đồng cổ đông nhất trí với đánh giá của Ban Điều hành Tổng Công ty năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới, song ban lãnh đạo Tổng Công ty đã nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Doanh thu năm 2021 thực hiện 2.155 tỷ đồng, đạt 153.9 % kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 29.7 tỷ đồng đạt 59.4 % KH; Nộp ngân sách 79.2 tỷ đồng, đạt 197.9% KH; Tiền lương bình quân thực hiện 8.766 triệu đồng/người/tháng đạt 115.3% KH.

Cổ đông Dương Tất Thắng – Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, tiếp tục mở ra nhiều thuận lợi, cũng như thách thức mới. Ban Điều hành Tổng Công ty cùng toàn thể CBCNV sẽ tiếp tục kế thừa, phấn đấu doanh thu, lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời quyết liệt trong việc xây dựng kế hoạch triển khai một số dự án mới. Tập trung trọng tâm vào một số ngành nghề về chăn nuôi, khai thác khoáng sản tại Lào, Logistic, Thạch Anh tại Kỳ Trinh; tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại một số dự án, thực hiện tận thu khoáng sản. Đặc biệt, Tổng Công ty cố gắng hoàn thành mục tiêu do Đại hội Đồng Cổ đông và mục tiêu của UBND Tỉnh Hà Tĩnh đề ra.

Ông Nguyễn Anh Thắng – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kinh tế đọc các tờ trình đề nghị Đại hội thông qua.
Ông Đào Anh Dũng – Thư ký HĐQT đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề nghị Đại hội thông qua.

Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP thành công tốt đẹp.

Bài viết cùng chủ đề: