Công bố thông tin 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26/6/2020 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.

Tài liệu:

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: