Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP – Số 02, đường Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh.

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP có tên trong danh sách chốt ngày 29/5/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

4. Nội dung Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

– Báo cáo tổng hợp tình hình quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

– Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;

– Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

– Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch năm 2020;

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

– Thoái vốn Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần, chuyển nhượng dự án;

– Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;

– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông vui lòng gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về Ban tổ chức theo địa chỉ: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP; Số 2 Vũ Quang, Tp Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 02393.890905; Fax: 02393.855606 trước 15h:00’ ngày 25/6/2020.

– Tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được Tổng công ty công bố trên website: www.mitraco.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

– Mọi thông tin, quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Ông Đào Anh Dũng – Thư ký Tổng công ty
Điện thoại: 02393.890905 Di động: 094.8886663
Email: [email protected]
Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP năm 2020.

Tài liệu kèm theo:

Mẫu giấy xác nhận Tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: