Công bố thông tin bất thường về việc bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty có đơn từ nhiệm với lý do chuyển công tác

Công bố thông tin bất thường về việc bà Nguyễn Thị Hồng Vân – Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty có đơn từ nhiệm với lý do chuyển công tác