Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

361

Giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021 thay đổi hơn 10% so với cùng kỳ năm trước