Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3000310977 đăng ký lần đầu ngày 04/3/2014, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 17/01/2019 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, chúng tối xin thông báo việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với các nội dung sau:
Tên công ty: Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
Mã chứng khoán: MTA
Địa chỉ: Số 02, đường Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Số điện thoại: 0239.3855603          Số fax: 0239.3855606
Website: www.mitraco.com.vn
  1. Thông tin trước khi thay đổi:
Vốn điều lệ:      1.320.000.000.000 đồng
Bằng chữ: Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần:       10.000 đồng
Tổng số cổ phần:         132.000.000
  1. Thông tin sau khi thay đổi:
Vốn điều lệ:      1.101.135.910.000 đồng
Bằng chữ: Một nghìn một trăm lẻ một tỷ một trăm ba mươi lăm triệu chín trăm mười nghìn đồng
Mệnh giá cổ phần:       10.000 đồng
Tổng số cổ phần:         110.113.591
  1. Lý do thay đổi: Điểu chỉnh lại vốn điều lệ theo số vốn thực góp.
  2. Ngày có hiệu lực: Tổng công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 21/01/2019.

Thông báo kèm theo: file đính kèm

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề: