Thông báo gửi thư bày tỏ quan tâm đối với việc thoái vốn đầu tư của TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty cổ phần Thiên Ý 2 – Lần thứ 3

859
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 26/3/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty CP Thiên Ý 2,
Để có cơ sở xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty CP Thiên Ý 2 mang tính khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, TCT Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) kính thông báo tới các nhà đầu tư quan tâm tới kế hoạch thoái vốn của Mitraco tại Công ty CP Thiên Ý 2 gửi thư bày tỏ quan tâm đến văn phòng của Mitraco. Nội dung cụ thể như sau:
  1. Tổ chức có vốn cần thoái (Tổ chức phát hành): Công ty CP Thiên Ý 2
  2. Số lượng cổ phần do Mitraco sở hữu: 600.000 cổ phần, tương đương 75% vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Thiên Ý 2.
  3. Số lượng cổ phần Mitraco có kế hoạch thoái vốn: 600.000 cổ phần, tương đương 75% vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Thiên Ý 2.
  4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  5. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
  6. Thời gian dự kiến thoái vốn: Trong quý 1/2019
  7. Phương thức thực hiện: Tổng Công ty quyết định sau khi nhận được thư bày tỏ quan tâm của các nhà đầu tư
Tổ chức, cá nhân quan tâm tới việc thoái vốn của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP tại Công ty Cổ phần Thiên Ý 2, xin mời gửi thư bày tỏ quan tâm trước ngày 30/01/2019 gửi về địa chỉ sau:
Phòng Kế toán – Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP
Người liên hệ: Nguyễn Duy Thành – P.Phòng Tài chính Kế toán; .
Địa chỉ số : 02 đường Vũ Quang, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393. 855603/ 0944062288                  Fax: 02393. 855606
Email: [email protected]