Công bố thông tin 24 giờ kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 8/1/2019

989
Ngày 8/1/2019 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh – CTCP xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường đến Quý cơ quan và đăng tải trên trang thông của MTA theo quy định pháp luật hiện hành.
Tài liệu kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường: file kèm theo