Công bố thông tin 24 giờ: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

46