Xây dựng Đảng bộ thống nhất ý chí và hành động

LÊ VIẾT THẢO
Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tròn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Đảng bộ Tổng công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trở thành tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ Hà Tĩnh và Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đó chính là nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo để đưa đơn vị vững bước vào cuộc hành trình mới.

Đ/c Lê Viết Thảo – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty
Đ/c Lê Viết Thảo – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty

Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 477/QĐ– TU, ngày 07/7/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, là Đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 2019, thực hiện Quyết định số 866 – QĐ/TU, ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Tổng Công ty được chuyển giao về trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đến nay Đảng bộ có 293 đảng viên, 11 chi bộ trực thuộc.

20 năm qua Đảng bộ Tổng công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ Hà Tĩnh và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu được thành lập và nâng cấp, Đảng bộ Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sản xuất kinh doanh. Đảng bộ không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, các hoạt động chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Đảng bộ luôn chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, xây dựng và thực hiện văn hóa Mitraco.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ luôn được quan tâm lãnh đạo, thực hiện. Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung kiện toàn mô hình tổ chức theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, kịp thời kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với tổ chức của doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm. Năm 2016, Đảng bộ Tổng công ty được Tỉnh ủy công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tổng giám đốc Lê Viết Thảo ký kết hợp tác với Chính phủ CHDCND Lào mở rộng Cảng quốc tế Lào – Việt
Tổng giám đốc Lê Viết Thảo ký kết hợp tác với Chính phủ CHDCND Lào mở rộng Cảng quốc tế Lào – Việt

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, coi trọng; công tác quy hoạch được các cấp ủy lãnh đạo, thực hiện thường xuyên, đúng quy định, làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý doanh nghiệp. Việc kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý được thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được chú trọng và tăng cường. Các cấp ủy đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên. Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp gần 400 đảng viên, đề bạt bổ nhiệm trên 100 lượt cán bộ các cấp. Chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đã phát huy được vai trò gương mẫu trong các đơn vị.

Đảng ủy đã xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị, Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc, xây dựng quy chế phối hợp với địa phương trong việc quản lý đảng viên theo Quy định 213 – QĐ/TW, ngày 02/01/2020 về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, coi trọng và tăng cường. Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát được triển khai theo nhiệm kỳ và hằng năm; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ của Tổng công ty và các đơn vị.

Mitraco ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản về mua bán Zircon siêu mịn và Thạch Anh
Mitraco ký kết hợp tác với đối tác Nhật Bản về mua bán Zircon siêu mịn và Thạch Anh

Với phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo điều 30 và 32, Điều lệ Đảng đối với 100 lượt tổ chức đảng và đảng viên; không có tổ chức đảng cấp dưới nào bị thi hành kỷ luật. Lãnh đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Công tác dân vận trong Đảng bộ được chú trọng và đổi mới, phát huy dân chủ, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, công khai, minh bạch tài chính. Hàng năm, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động, góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội được tăng cường; lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn, tổng công ty, và các đối tác trong và ngoài nước; giữa các đơn vị trong Tổng Công ty theo chủ trương “Các đơn vị trong Tổng Công ty ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm về sản xuất kinh doanh đạt kết quả nổi bật: năm 2020 lợi nhuận sau thuế đạt 154,9 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển tăng theo cấp số nhân từ 130 tỷ đồng năm 2002 lên 1.276 tỷ đồng năm 2022; Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 6,8 lần so với năm 2003; ngân sách nhà nước được Tổng công ty đóng góp đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng về chuyển đổi số, từng bước thực hiện tái cơ cấu lại Tổng Công ty và các công ty thành viên; đi đầu trong thực hiện an sinh xã hội, tích cực trong hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của tỉnh; bảo đảm thu nhập, việc làm ổn định cho gần 1000 lao động. Để đạt được những kết quả trên, Đảng ủy Tổng công ty quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty; vận dụng sáng tạo linh hoạt, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, phù hợp lộ trình, bước đi cụ thể.

Đảng bộ đã huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Tăng cường đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận nhất trí với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

20 năm – Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã xây dựng nền tảng cho những bước đi vững chắc trong những năm tiếp theo. Phát huy truyền thống, tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao, cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, đề cao kỷ cương đi liền với trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Khối, điều hành của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định; xây dựng Đảng bộ Tổng công ty là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài viết cùng chủ đề: