Công bố thông tin trong 24 giờ về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

301