MITRACO HOẠT ĐỘNG SXKD THÀNH CÔNG XUẤT PHÁT TỪ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG

Trong sự nghiệp đổi mới mặc dầu phải đương đầu với không biết bao nhiêu khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ Tổng công ty khoáng sản thương mại Hà Tĩnh đã trở thành một hạt nhân nòng cốt, tạo nên những bước chuyển mạnh trong các tổ chức chính trị. Bằng sức mạnh lớn của đoàn kết và sự năng động trí tuệ của tập thể Đảng viên, đảng bộ đã hoạch định những chiến lược kinh tế có tầm vĩ mô để thúc đẩy đơn vị ngày càng phát triển

sản phẩm - dịch vụ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC